SKOLUTVECKLING

TÄNK OM:s insatser syftar till att både utveckla det undervisningsnära arbetet och att bidra till en positiv skol- och samhällsutveckling på sikt.

Våra utbildningsinsatser utgår från skolans och förskolans styrdokument och den yrkespraktik deltagarna befinner sig i. Vi varvar forskningsgrundad teori med konkreta exempel och praktiska övningar. Vår övertygelse är att ju mer verksamhetsnära vi arbetar, desto lättare att efter utbildningen genomföra förbättringar i den egna verksamheten i sträven efter att ständigt utveckla undervisningens kvalitet. Vår vision är att bidra till andras framgång och utveckling - både medarbetare, barn och elever!

Våra erbjudanden är särskilt anpassade för olika målgrupper inom förskola, skola och utbildning, så som förskollärare och förskolechefer, lärare och rektorer, IKT-pedagoger, personal inom elevhälsa och huvudmannarepresentanter. Alla våra erbjudanden kan bokas i olika genomföranden - inspirationsföreläsning, workshop, coachning eller utbildningsserie. Våra huvudsakliga arbetsområden (även om dessa ofta vävs samman) är pedagogik, ledarskap och systematik. Vid särskilt aktuella processer inom skolväsendet erbjuder vi också riktade insatser, just nu avser dessa den nationella strategin för skolans digitalisering.

DAGS ATT TÄNKA OM MED OSS?

Läs mer om våra utbildningspaket och skräddarsydda tjänster nedan!

 

PEDAGOGIK

Tänk Om:s utbildningar och insatser om Pedagogik bidrar till:

 • Skickligare lärare, både individuellt och kollegialt.
 • Breddad repertoar av arbetsformer, didaktiska modeller och utbildningsidéer.

 • Fördjupad inblick i vetenskapliga perspektiv på vad som kännetecknar framgångsrik undervisning. 

 • Kunskap om hur undervisning kan varieras och organiseras, för att stimulera elever med olika behov.

 • Kunskap om hur pedagogisk design och tidsenliga verktyg kan stärka elevers delaktighet, engagemang och motivation.

Unik_säljblad_volt_web kopia.jpg

LEDARSKAP

Tänk Om:s utbildningar och insatser om LEDARSKAP bidrar till:

 • Nya perspektiv på ledarskap – med fokus på modern teknik och nya förväntningar från elever/föräldrar, huvudmän och personal.
 • Stöd i utvecklingen av en organisation där strategi, struktur och kultur samverkar mot ett gemensamt mål.

 • Ökad kännedom om det egna ledarskapet och hur ledare konkret kan utveckla arbetet för att främja en kultur där medarbetare trivs och vill utvecklas.

 • Input kring hur ledare kan organisera för kollegialt lärande och medarbetarens ständiga utveckling av sin yrkespraktik. 

SYSTEMATIK

Tänk Om:s utbildningar och insatser om systematik bidrar till: 

 • God förberedelse för att utveckla en stark styrkedja och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete inom och mellan olika roller och funktioner. 
 • Kunskap om vad som krävs av ledarskapet för att verksamheten ska fokusera på framgångsrik undervisning och kollegialt lärande.

 • Arbetsmetoder för att leva upp till kraven på uppföljning, systematik och kvalitetssäkring.

 • Strategier för att höja medarbetarnas kompetens så att de tillsammans kan driva systematiskt och effektivt förbättringsarbete.

 • Förankrade processer, rutiner och strukturer för att systematiskt utveckla och skapa förutsättningar för ökad undervisningskvalitet.