Skola & Förskola

Verksamhetsnära utbildningar ger verktyg för förändring.

TÄNK OM:s skolutbildningar syftar till att utveckla det dagliga arbetet, här och nu, och till en positiv samhällsutveckling på sikt. Våra erbjudanden är särskilt anpassade för olika målgrupper inom skola och utbildning: förskollärare och förskolechefer, lärare och rektorer, IKT-pedagoger, personal inom elevhälsa, huvudmannarepresentanter m.fl. Våra skickliga utbildare har trygg förankring i förskolans och skolans vardag samt starkt driv att bidra till skolutveckling.

Våra utbildningsinsatser utgår från skolans och förskolans styrdokument och den yrkespraktik deltagarna befinner sig i. Vi varvar forskningsgrundad teori med konkreta exempel och praktiska övningar. Våra metoder och övningar är direkt användbara i den egna verksamheten tillsammans med kollegor, elever och barn.

Vår övertygelse är att ju mer verksamhetsnära vi arbetar, desto lättare att efter utbildningen genomföra förbättringar i den egna verksamheten - så det kommer barn och ungdomar till godo - omedelbart!

Utvärderingar visar att TÄNK OM:s utbildningar håller mycket hög kvalitet, ger en stor praktisk nytta och genomförs av kompetenta och engagerade utbildare.


Alla våra erbjudanden kan beställas i olika genomföranden:

Inspirationsföreläsning
Workshop
Coaching
Utbildningsserie

 

DAGS ATT TÄNKA OM MED OSS?

Läs mer om våra utbildningspaket och skräddarsydda tjänster nedan!

 

Ledning & Systematik

Nya perspektiv på ledarskap - med fokus på systematiskt kvalitetsarbete.

 

Tänk Om:s utbildningar om ledning och systematik ger:

 • Nya perspektiv på ledarskap med fokus på ny teknik och nya förväntningar från elever/föräldrar, huvudmän och personal.
   
 • Kunskap om vad som krävs av ledarskapet, för att verksamheten ska leva upp till lagar och regler.
   
 • Arbetsmetoder för att leva upp till kraven på uppföljning, systematik och kvalitetssäkring.

 • Strategier för att höja medarbetarnas kompetens så att de tillsammans kan driva systematiskt och effektivt förbättringsarbete.
   
 • Stöd i utvecklingen av en organisation där strategi, struktur och kultur samverkar mot ett gemensamt mål. 

Utvecklande lärmiljöer

Nya perspektiv på lärmiljön och betydelsen av flexibilitet i den fysiska och den psykosociala lärmiljön.

 

Tänk Om:s utbildningar om lärmiljöer ger:

 • Nya perspektiv på lärande och innebörden av flexibilitet i den fysiska och psykiska lärmiljön för barn, elever och medarbetare. 
   
 • Kunskap om hur man kan utveckla lärmiljön för att den ska kunna fylla barns och ungdomars olika behov, stimulera till lärande och säkerställa en likvärdig skola.  
 • Analys av nuläge i organisationen i förhållande till målbilden - samt att pröva nya sätt att utveckla lärmiljön, under vår handledning.
   
 • Återkoppling på dina idéer samt konkreta förslag till fortsatt utvecklingsarbete. 

Lärande & Didaktik

Lärarskicklighet – så kan undervisningen varieras och organiseras för att stimulera elevers individuella behov.

 

Tänk Om:s utbildning i lärande och didaktik ger:

 • Skickligare lärare, både individuellt och kollegialt. 
   
 • Breddad repertoar av arbetsformer, didaktiska modeller och utbildningsidéer.
 • Kunskap om hur undervisning kan varieras och organiseras, för att stimulera elever med olika behov.
   
 • Kunskap om hur pedagogisk design och tidsenliga verktyg kan stärka elevers delaktighet, engagemang och motivation.