Systematiskt kvalitetsarbete som framgångsfaktor

Alla tjänar på effektiv samverkan kring ny teknik och nya arbetsmetoder – elever/föräldrar, pedagoger, skolledare och huvudmän. För att ta vara på möjligheterna som nya innovativa lösningar ger, måste det finnas ett nätverk och en kultur som leder utvecklingen. Ett lyckat förändringsarbete förutsätter ett tydligt och övertygande ledarskap, samt effektiv samverkan mellan huvudmän, chefer i verksamheterna och övrig personal.

Systematiskt förbättringsarbete inom skolan kräver särskild kompetens hos ledningen. Det är avgörande för att klara huvudmannens och rektors/förskolechefs ansvar att säkra barns och elevers rätt till utbildning.

Målgrupp och deltagare
Huvudmannarepresentanter och rektorer/förskolechefer, arbetslagsledare. 

Bildtext