Innovativ förändringsledning

Vi lever i en tid där samhällsutvecklingen driver på stora behov av förändring inom många olika områden. Samspelet mellan teknik- och samhällsutveckling öppnar upp för helt nya och smartare sätt att utnyttja våra gemensamma resurser, samt nya sätt att skapa kvalitet och öka effektivitet.

Här blir ledarskapet och förmågan att förutse och ta till vara förändringsbehov allt viktigare - att dra nytta av nya möjligheter, att vara innovativ och att lösa problem på nya kreativa sätt. Allt detta ställer krav på nya strukturer, nytt ledarskap och nya tankemönster. Vi behöver tänka om, helt enkelt.
Den viktigaste framgångsfaktorn i allt förändringsarbetet är ett tydligt och övertygande ledarskap och effektiv samverkan mellan ledningen på huvudmannanivå och chefer i verksamheten. 

Målgrupp
Förvaltningsledning och företagsledning samt medarbetare med chefsroll inom vård och omsorg.

Bildtext