SKOLUTVECKLING

TÄNK OMs erbjudanden till förskola och skola fokuserar på ledarskap, pedagogik och systematik. Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta med utbildning och lärande. Våra insatser syftar till att utveckla det undervisningsnära arbetet i vardagen, och att bidra till en positiv skol- och samhällsutveckling på sikt.

Vår vision är att bidra till andras framgång och utveckling - både medarbetare, barn och elever!

Dags att tänka om med oss?


VÅRA INSATSER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA

ledarskap

Våra ledarskapsinsatser syftar bl.a. till

  • ökad självinsikt och mod att utvecklas i sitt ledarskap.

  • nya perspektiv på hur strategi, struktur och kultur samverkar mot ett gemensamt mål.

  • konkreta verktyg för att leda och organisera en verksamhet där medarbetare trivs och vill utvecklas.

pedagogik

PEDAGOGIK

Våra utbildningar och insatser inom pedagogik syftar bl.a. till

  • ökad repertoar av didaktiska arbetssätt och metoder för att stödja och stimulera elevers olika behov.

  • vetenskapliga perspektiv på vad som kännetecknar framgångsrik undervisning. 

  • förståelse för hur undervisning kan varieras och organiseras för att stärka elevers delaktighet, engagemang och motivation.

systematik

SYSTEMATIK

Våra utbildningar och insatser inom systematik syftar bl.a. till

  • väl fungerande och tillitsfull styrkedja för ökad undervisningskvalitet.

  • nya arbetsmetoder för att leva upp till kraven på uppföljning, systematik och kvalitetssäkring.

  • strategier för att öka medarbetares kompetens att tillsammans driva systematiskt och effektivt förbättringsarbete.

Våra erbjudanden inom skolutveckling är anpassade för olika målgrupper inom förskola, skola och utbildning - så som förskollärare och förskolechefer, lärare och rektorer, IKT-pedagoger, personal inom elevhälsa och huvudmannarepresentanter.

Alla våra erbjudanden kan bokas i olika genomföranden - t.ex. längre konsultuppdrag, inspirationsföreläsning, workshop, coachning eller utbildningsserier.